Hosta

Det kan ta 18 dagar att bli fri från hosta

En telefonundersökning gjord i USA visade att de intervjuade förväntade sig att bli av med hosta på en dryg vecka. Den medicinska litteraturen tyder på att det egentligen tar mellan två och tre veckor.

Studiens hypotes var att överanvändning av antibiotika vid hosta till viss del kan förklaras genom obalansen mellan patientförväntningar om sjukdomsförloppet jämfört med dokumenterat utfall.

I genomsnitt förväntade sig respondenterna att bli friska på mellan sju och nio dagar. Den medicinska litteraturen påvisar en genomsnittlig tid på arton dagar till fullt tillfrisknande. Skillnaden är markant och kan leda till att patienter i onödan vill använda antibiotika när det i själva verket handlar om att låta hostans naturliga förlopp löpa ut.

Källa: annfammed.org

Dela det här